بازسازی

بازسازی ساختمان درواقع به مجموعه فعالیت‌هایی گفته میشود ،که با انجام آن عمر ساختمان افزایش پیدا می‌کند یا به نحوی کاربری آن بهتر و زندگی در آن راحتتر می‌شود.